דירות החל מ-4 מיליון ₪

הזדמנות אחרונה להנות

מתנאי מימון חסרי תקדים

הבניה בעיצומה (קומה 26)

*כל ההדמיות והתמונות במודעה זו הינן להמחשה והדמיה בלבד, וכפופים לשינויים ולקבלת היתרים ואישורים לפי הדין. *חוזה המכר, המפרט ותכנית המכר, כפי שייחתמו בין החברה לרוכש, והם בלבד, יחייבו את החברה. *מימון במסלול גמיש – הלוואה עד 90% ממחיר הדירה, כפי שייקבע בהסכם המכר, לתקופה שסיומה עד למועד האכלוס. *בתקופת ההלוואה ישולמו לחברה סכומי הריבית שיצטברו בגין ההלוואה. בתום תקופת ההלוואה ישולמו לחברה קרן ההלוואה בתוספת הפרשי הצמדה. *ההלוואה תינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

אני מאשר קבלת חומרים פרסומיים


LIVE EVERY MOMENT

אין כמו לסיים יום עבודה ארוך, לעלות לדרינק, לפגוש חברים ולהירגע...

ליהנות מכל מה שהחיים מציעים. תכננו עבורכם ROOFTOP אקסלוסיבי בקומה 48, כמו בכל הערים האופנתיות בעולם. עכשיו  ב- GINDI TLV אתם יכולים לחיות את הרגע. לחיות כל רגע.